Regulamin strony | The Boat Trip
 

Regulamin Strony The Boat Trip

Regulamin serwisów internetowych Taksidi sp. z o.o., właściciela marki The Boat Trip

§ 1 Definicje

Następujące określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 • 1. Impreza turystyczna – planowana lub realizowana przez Spółkę usługa, w szczególności usługa turystyczna, której świadczenie proponowane jest Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu
 • 2. Panel Użytkownika – udostępniona zarejestrowanemu Użytkownikowi część Serwisu zawierająca: informacje: (i) o Użytkowniku, (ii) Wydarzeniach oferowanych przez Spółkę, (iii) zawartych Umowach, (iv) uiszczonych i należnych płatnościach na rzecz Spółki z tytułu udziału w Imprezie turystycznej. Dostęp do Panelu Użytkownika wymaga każdorazowo podania loginu i hasła
 • 3. Rejestracja – uzyskanie przez Użytkownika dostępu do indywidualnego Panelu Użytkownika
 • 4. Rezerwacja – procedura zgłaszania udziału w Imprezie turystycznej przez Użytkownika za pośrednictwem Panelu Użytkownika
 • 5. Serwis – serwis internetowy działający w domenie www.taksidi.pl lub www.theboattrip.eu wraz ze wszystkimi podstronami, prowadzony przez Spółkę, umożliwiający zawieranie Umów
 • 6. Spółka – Taksidi Sp. z o.o. z siedzibą w Górze Kalwarii przy ulicy Armii Krajowej 3 (kod pocztowy: 05-530) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 362104, posiadająca zezwolenie Wojewody Mazowieckiego nr 1163 zezwalające na działalność, jako organizator turystyki
 • 7. Umowa – zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Spółką lub osobą trzecią, w imieniu, której i naktórej rzecz działa Spółka, w wyniku prawidłowego dokonania Rezerwacji umowa świadczenia usług turystycznych lub inna związana z udziałem w Imprezie turystycznej
 • 8. Umowy dodatkowe – umowy zawierane przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu z osobami trzecimi, w imieniu i na rzecz których działa Spółka, w szczególności umowy ubezpieczenia
 • 9. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną – zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Spółką umowa, na podstawie której Spółka świadczy na rzecz Użytkownika usługę udostępnienia Serwisu
 • 10. Użytkownik – każda osoba fizyczna mające ukończone 18 lat, korzystająca z Serwisu, w tym osoba działająca w imieniu własnym lub osób trzecich, w szczególności osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawej, którym przepisy szczególne przyznają zdolność doczynności prawnych, w szczególności zgłaszająca za pośrednictwem Serwisu udział w Imprezach turystycznych organizowanych przez Spółkę

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 • 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu prowadzonego przez Spółkę, w tym warunki świadczenia przez Spółkę na rzecz Użytkowników usługi udostępnienia Serwisu oraz procedurę zawierania Umów i Umów dodatkowych oferowanych przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu.
 • 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 • 3. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz korzystania z plików cookies określa Polityka prywatności.

 

§ 3 Warunki i zasady korzystania z Serwisu

 • 1. Spółka świadczy na rzecz Użytkowników usługę udostępniania Serwisu, oferującego w szczególności następujące funkcjonalności:
  • a) przegląd Imprez turystycznych oferowanych przez Spółkę,
  • b) zawieranie Umów,
  • c) zawieranie Umów dodatkowych,
  • d) przegląd zawartych Umów,
  • e) przegląd płatności uiszczonych na rzecz Spółki,
  • f) odstąpienie od Umowy.
 • 2. Korzystanie z Serwisu nie wymaga Rejestracji. Rejestracji wymaga dostęp do częśc i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Korzystanie z Serwisu i Rejestracja są dobrowolne i bezpłatne. Rejestracji dokonać mogą jedynie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność doczynności prawnych.
 • 3. W celu dokonania Rejestracji konieczne jest wypełnienie i wysłanie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie poprzez wskazanie:
  • a) imienia i nazwiska Użytkownika,
  • b) adresu zamieszkania,
  • c) adresu poczty elektronicznej,
  • d) daty urodzenia.
 • 4. W trakcie Rejestracji Użytkownik podaje login i hasło, umożliwiające mu dostęp do Panelu Użytkownika.
 • 5. Warunkiem Rejestracji jest akceptacja Regulaminu Serwisu oraz zapoznanie się i akceptacja Polityki Prywatności.
 • 6. Rejestracja następuje z chwilą wyboru ikony „zarejestruj się” na podstronie Serwisu dostępnej w zakładce „Rejestracja”.
 • 7. Rejestracja jest równoznaczna z zawarciem przez Użytkownika ze Spółką Umowy świadczeniausług drogą elektroniczną na czas nieoznaczony.
 • 8. Z chwilą zawarcia Umowy świadczeniu usług drogą elektroniczną następuje utworzenie Panelu Użytkownika. Użytkownik zyskuje możliwość:
  • a) dokonywania Rezerwacji i zawierania Umów oraz Umów dodatkowych w imieniu własnym oraz osób trzecich;
  • b) przekierowania do wybranego przez Spółkę serwisu internetowego umożliwiającego dokonanie płatności na rzecz Spółki z tytułu udziału w Imprezach turystycznych;
  • c) sprawdzania informacji o Imprezach turystycznych, w których Użytkownik zgłosił udział;
  • d) sprawdzania informacji o uiszczonych przez Użytkownika płatnościach za udział w Imprezach turystycznych;
  • e) sprawdzania i poprawiania informacji o Użytkowniku podanych w trakcie Rejestracji oraz podanie dodatkowych danych o Użytkowniku w związku z udziałem w Imprezach turystycznych,
 • 9. Zapoznanie się z Imprezami turystycznymi oferowanymi przez Spółkę jest możliwe na podstronie Serwisu dostępnej w zakładce „Wyjazdy” lub „Rejsy morskie” odpowiednio na stronie www.taksidi.pl oraz www.theboattrip.eu
 • 10. Dokonywanie Rezerwacji jest możliwe na podstronie Serwisu dostępnej po wyborze przez Użytkownika odnośnika do danej Imprezy turystycznej na podstronie Serwisu dostępnej w zakładce „Wyjazdy” lub „Rejsy morskie”odpowiednio na stronie www.taksidi.pl oraz www.theboattrip.eu
 • 11. Sprawdzanie informacji o zawartych Umowach jest możliwe na podstronie Serwisu dostępnej w zakładce „Moje Rezerwacje” po zalogowaniu się do Panelu Użytkownika. Podstrona ta zawiera listę dokonanych przez Użytkownika Rezerwacji o przyszłych oraz minionych Imprezach turystycznych, ze wskazaniem nazwy Imprezy turystycznej, daty Imprezy turystycznej, liczby uczestników Imprezy turystycznej zgłoszonych przez Użytkownika, kosztu udziału w Imprezie turystycznej zgłoszonych uczestników, kwoty pozostałej do zapłaty, informacji o statusie płatności.
 • 12. Sprawdzanie informacji o uiszczonych przez Użytkownika płatnościach jest możliwe na podstronie Serwisu dostępnej w zakładce „Płatności” po dokonaniu zalogowania do Panelu Użytkownika. Podstrona ta zawiera listę z datami dokonania poszczególnych płatności, wpłacone kwoty, sposób dokonania zapłaty, nazwę Imprezy turystycznej opłaconej daną płatnością, status płatności za udział w danej Imprezie turystycznej.
 • 13.Spółka ma prawo odstąpienia od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, a w konsekwencji do zablokowania lub dezaktywowania Panelu Użytkownika, jeśli Użytkownik narusza przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, po bezskutecznym wezwaniu Użytkownika dozaprzestania takich naruszeń w terminie 7 dni.
 • 14. Spółka ma prawo wypowiedzenia Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyn z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia.
 • 15. Oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną Spółka składa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.
 • 16. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podawania przyczyn poprzez zwrócenie się do Spółki z prośbą o usunięcie jego Panelu Użytkownika.
 • 17. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną Użytkownik składa przez skierowanie oświadczenia odpowiedniej treści na adres info@taksidi.pl z adresu poczty elektronicznej wskazanego przez Użytkownika w trakcie Rejestracji lub później albo pisemnie na adres Spółki lub za pośrednictwem Serwisu na podstronie dostępnej w zakładce „Panel Użytkownika”. Z chwilą wypowiedzenia Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną następuje dezaktywacja Panelu Użytkownika w Serwisie.
 • 18. Oświadczenie o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie ma wpływu na zobowiązania i uprawnienia Użytkownika i Spółki wynikające z zawartych Umów lub Umów dodatkowych.
 • 19. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:
  • a) dysponowanie urządzeniem umożliwiającym połączenie z siecią Internet,
  • b) zainstalowanie oprogramowania umożliwiającego zapoznanie z materiałami dostępnymi zapośrednictwem sieci Internet (przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 9.0 lubnowszej z włączoną obsługą ActiveX i JavaScript, Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną wirtualną maszyną Javy i JavaScript, Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną wirtualną maszyną Javy i JavaScript oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768px, Safari wersji 8.0 lub nowszej z włączoną wirtualną maszyną Javy i JavaScript), w tym obsługującej technologie Java i JavaScript) oraz oprogramowania umożliwiającego odczytywanie plików zapisanych w formacie PDF,
  • c) uruchomienie obsługi plików cookies i wyrażenie zgody na umieszczanie plików cookies w komputerze Użytkownika,
  • d) posiadanie dostępu do konta poczty elektronicznej.
 • 20. Zabronione jest:
  • a) uzyskiwanie nieautoryzowanego dostępu do Serwisu w części nieprzeznaczonej dla Użytkownika,
  • b) blokowanie dostępu do Serwisu, w tym do Panelu Użytkownika, innym Użytkownikom lub Spółce,
  • c) podszywanie się pod innych Użytkowników,
  • d) naruszanie praw, w tym praw osobistych, osób trzecich, w szczególności innych Użytkowników.

 

§ 4 Rezerwacja Imprez turystycznych. Zawieranie Umów i Umów dodatkowych

 • 1. Informacje o Imprezach turystycznych zamieszczone w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 • 2. Zasady i warunki świadczenia usług turystycznych, w tym realizacji Umowy, rozwiązania Umowy, obowiązków stron Umowy zawarte są dostępne na stronie Serwisu w zakładce „O nas - Regulamin”.
 • 3. Zawieranie Umów i Umów dodatkowych jest możliwe pod warunkiem Rejestracji w Serwisie, dostępu do konta poczty elektronicznej wskazanego w trakcie Rejestracji oraz spełnienia przez urządzenie, z którego korzysta Użytkownik, minimalnych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 21 Regulaminu.
 • 4. Koszt udziału w Imprezie turystycznej, w tym poszczególnych usług świadczonych w ramach Imprezy turystycznej lub innych świadczeń dostępnych w ramach Imprezy turystycznej, podawany jest w złotych polskich i zawieraja podatek VAT.
 • 5. W trakcie dokonywania Rezerwacji Użytkownik:
  • a) wybiera Imprezę turystyczną, w której planuje wziąć udział,
  • b) wskazuje zakres usług lub innych świadczeń spośród proponowanych przez Spółkę, z których zamierza skorzystać, w szczególności sposób transportu lub warunki zakwaterowania,
  • c) wskazuje liczbę osób, na rzecz których dokonuje Rezerwacji oraz podaje dane takich osób wymagane przez Spółkę,
  • d) wybiera Umowy dodatkowe, które planuje zawrzeć przykładowo: ubezpieczenia,
  • e) otrzymuje podsumowanie, wskazujące wybraną przez Użytkownika Imprezę turystyczną, zawierające dane dokonującego Rezerwacji Użytkownika oraz innych wskazanych przez Użytkownika uczestników, wybrane opcje dodatkowe z wyszczególnieniem kosztów, łączną cenę do zapłaty, wysokość zaliczki i terminy płatności; Umowa wraz z załącznikami jest udostępniania po dokonaniu pełnej opłaty za Imprezę turystyczną.
 • 6. W przypadku przerwania opisanej powyżej procedury Rezerwacji lub zawarcia Umowy na którymkolwiek etapie nie dochodzi do zawarcia Umowy
 • 7. Zawarcie Umowy następuje z chwilą wyboru przez Użytkownika odnośnika (linku) z opisem „Rezerwuję” konkretnej Imprezy turystycznej orazwypełnieniu zgłoszenia online i wpłacie zaliczki w przeciągu maksymalnie 24 godzin od rezerwacji (liczy się dzień i godzina zlecenia przelewu przez Użytkownika). Zasada ta nie obowiązuje w przypadku rezerwacji wyjazdów z bliskim terminem startu imprezy, kiedy to wpłata zaliczki musi być dokonana w ciągu 1 godziny od momentu złożenia rezerwacji za pośrednictwem systemu PayU lub PayPal. Użytkownik będzie o tym informowany podczas wypełniania zgłoszenia online.
 • 8. Po dokonaniu Rezerwacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w trakcie Rejestracji wysłana zostaje wiadomość zawierająca informacje dotyczące daty i numeru dokonanej Rezerwacji oraz informacje dotyczące terminów płatności.
 • 9. W ciągu 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji Użytkownik zobowiązany jest zapłacić Spółce zaliczkę (w wysokości nie niższej niż 500 zł, chyba, że w opisie danej Imprezy turystycznej na stronie znajduje się informacja o specjalnych warunkach zaliczkowania), oraz przesłać potwierdzenie przelewu na adres elektroniczny Spółki. Pozostałą do zapłaty (do pełnej ceny Imprezy) kwotę w Użytkownik jest zobowiązany zapłacić w nieprzekraczalnym terminie 30 dni przed uzgodnionym terminem rozpoczęcia Imprezy turystycznej.
 • 10. W przypadku niedotrzymania przez Użytkownika terminów zapłaty zaliczki lub pozostałej części ceny Spółka jest uprawniona do odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Spółka obciąża Użytkownika kosztami rezygnacji z uczestnictwa w Imprezie turystycznej w wysokościach i na zasadach określonych w treści Umowy.

 

§ 5 Dokonanie płatności.

 • 1. Spółka umożliwia dokonanie zapłaty za Imprezę turystyczną, w których Użytkownika zamierza wziąć udział, w następujący sposób:
  • a) przelewem na rachunek Spółki,
  • b) przelewem lub kartą płatniczą przy wykorzystaniu systemów transakcyjnych PayU,
  • c) za pośrednictwem systemu transakcyjnego PayPal (dotyczy tylko rejsów na stronie www.theboattrip.eu).
 • 2. W przypadku płatności przelewem, Spółka przystąpi do wykonania Umowy po otrzymaniu potwierdzenia dokonania przez Użytkownika przelewu przy wykorzystaniu systemów transakcyjnych lub po zaksięgowaniu środków na rachunku Spółki.

 

§ 6 Reklamacje dotyczące działania Serwisu

 • 1. Nieprawidłowości związane z działaniem Serwisu Użytkownicy mogą zgłaszać pisemnie na adres Spółki lub pocztą elektroniczną na adres info@taksidi.pl
 • 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 3 dni od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w działaniu Serwisu.
 • 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Spółkę w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia Spółce.
 • 4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj nieprawidłowości w działaniu Serwisu oraz datę jej wystąpienia. Użytkownik może też podać inne informacje, które w jego ocenie mogą mieć znaczenie dla poprawy działania Serwisu.
 • 5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Spółka niezwłocznie poinformuje Użytkownika.

 

§ 7 Odpowiedzialność

 • 1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, mających wpływ na korzystanie z Serwisu.
 • 2. Spółka zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia działania poszczególnych funkcjonalności lub całego Serwisu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji lub modyfikacji infrastruktury technicznej.
 • 3. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastruktura techniczną Użytkownika.
 • 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych przez Użytkownika korzyści w związku z przerwami lub zakłóceniami, o których mowa powyżej.
 • 5. Za realizację usług obsługi płatności świadczonych przez osoby trzecie na zasadach określonych w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty, Spółka nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 8 Spory

 • Spory pomiędzy Spółką a Użytkownikiem dotyczące udostępnienia Serwisu należą do właściwości sądów powszechnych właściwych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 9 Inne postanowienia

 • 1. Spółka ma prawo wprowadzić zmiany do Regulaminu.
 • 2. Użytkownicy zostaną poinformowani o planowanej zmianie Regulaminu z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem, na stronie Serwisu, a Użytkownicy zarejestrowani także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownicy zarejestrowani będą mieli możliwość zaakceptowania zmian Regulaminu lub wypowiedzenia Umowy świadczenia usług drogą elektroniczną w przypadku niezaakceptowania zmian Regulaminu.
 • 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

newsletter
do góry